Seglorabergsbron

Blogg

Foto Glenn Murberg 20150531

Seglorabergsbron leder över Viskan mot Hyssna från gamla 41:an, cirka 1,5 kilometer söder om Seglora kyrka.

Bron är cirka 55 meter lång och närmare fem meter bred. De fyra valvens fria spännvidd ligger på runt sju meter. Enligt broliggaren är bron grundad direkt på grusbotten. De imponerande räckena består av cirka 70 centimeter höga stenmurar. Dekorativa strömkoner finns på uppströmsidan.

Träbroar vid Segloraberg finns omnämnda på lantmäterikartor redan omkring år 1700. Den sista av dessa broar kan vara föregångaren till den nuvarande stenbron, upp förd 1860. En av initiativtagarna till detta ståtliga brobygge var majoren C von Utfall på Seglorabergs säteri. År 1857 sålde von Utfall egendomen till Rydahls Manufaktur AB i Rydal dit manbyggnaden flyttades 1901.

Seglorabergsbrons tillstånd är sedan åratal mindre gott. År 1945 inspekterades den av väg- och vattenbyggnads styrelsens ingenjör S Holmgren som antecknade att ”intet fanns att erinra beträffande de delar som voro synliga eller tillgängliga för inspektion”.

Vid vägförvaltningens inspektion 1954 antecknades ”att några stenar voro nedrasade från stenbarriären”.

En övergripande inspektion, delvis från båt, företogs 1957 av överingenjören C R Kolm. Han rapporterade omfattande skador på bron, bland annat stora sprickor i valven, utskjutande lösa valvstenar, hål efter utfallna valvstenar och utbuktningar på sidomurarna (till följd av den allt tyngre trafiken). Han specificerade samtliga nödvändiga åtgärder och arbetsmetoder.