Blogg

Rydboholmsbolagets kontor

Kontorsfunktionen fick en strategisk placering i samhället vid bron över Viskan, som förband fabriksområdets och samhällets båda sidor med varandra. Från 1848 var kontoret troligen inrymt i två rum i en tvåvåningsbyggnad av trä, det s.k....LÄS MER

Fabriksområdets symbolvärden

Industribyggnaderna i Rydboholm tillmättes troligen redan tidigt en representativ innebörd. En vy över fabriksområdet användes redan på 1840-talet som varumärke. De första fabriksbyggnaderna var, som ovan nämnts, uppförda i trä av timmermän från Ale. De karaktäriserades...LÄS MER

Arbetsförhållanden vid Rydboholmsbolaget

Vid 1900-talets början tycks det ha varit vanligt att de flesta barnen i samhället började på fabriken efter avslutad skolgång. De fick fråga sig för om det fanns någon plats eller också kunde en förälder som...LÄS MER

Rydboholmsbolaget

Då tillverkningen tog sin början i Rydboholm 1836, bestod fabriksanläggningarna av en väveribyggnad av trä i två våningar (80 x 22,5 alnar), som upptogs av en stor sal i vardera våningen. Mitt på väveribyggnadens ena långsida...LÄS MER

Viskafors Gummifabrik 1919

På det industriella området har beklädnadsbranschen alltid intagit en betydande plats. Med kulturens framsteg har behovet ökats och nya uppslag har gjorts till att utvidga nämnda industrigren att omfatta bearbetningen av allt fler och fler olika...LÄS MER

Tingshuset i Bollebygd

Ett gammalt och välvårdat tingshus i Bollebygd som är på väg att flyttas igen. Bollebygds härad fick sin tingsplats i Flässljum år 1642. Första tingshuset som byggdes i Bollebygds Härad var år 1650 sedan byggdes tingshuset...LÄS MER

Nyrenoverade Vattentornet

I torsdags den 25:e oktober var jag och inspekterade renoveringen av vattentornet och det var en väldigt fin renovering. Alldeles nyligen försvann byggställningarna och byggtältet och stenen är blästrad och nya fogar mellan stenarna. Man ser...LÄS MER

Rydboholm/Viskafors

Den 30 juni 1834 gavs ett för Sjuhäradsbygden, och för Sverige, epokgörande privilegium. Då erhöll nämligen Boråshandlaren J.C. Bäfverman, handlaren i Göteborg Johan Francke och Sven Erikson i Kinna Rättargården privilegium för Rydboholms konstväveribolag vid Rya...LÄS MER

Wijndruforna Del 3 (3)

Göta hovrätt ingrep dock och bestämde vid årets slut att helt fria Freischmidt och hustrun (pigans straff lindrades till skarp hudstrykning vid rådstugudörren). Johan Wijndrufs självsvåld och godtycke gällde också hans affärer. Det är lätt att...LÄS MER

Wijndruforna Del 2 (3)

I 1654 års ansökan hade Johan beskrivits som "skicklig och försiktig". Detta skulle visa sig vara en felbedömning. Johan Wijndrufs eftermäle har blivit mycket mörkt. Klart är att han var en energisk man. Som hos fadern...LÄS MER