Blogg

Sandhults Kyrka

Sandhults kyrka ligger vid allmänna vägen mellan Borås och Alingsås på ungefär samma plats som den tidigare medeltidskyrkan. Från den gamla kyrkan finns bevarande tre små märkliga och värdefulla glasmålningar (fönstermålningar). Dessa finns sedan 1953 åter i kyrkan, efter att tidigare varit i enskild ägo. Målningarna har troligen skänkts till kyrkan av Erik Drakenberg. Som var ägare till Hällered och hans släktingar. Enligt intendent Ingegärd Wallin är fönstren ommonterade i senare tid. Man finner på ett par ställen årtalet 1654, vilket med säkerhet är tillkomståret. Sakristian i den gamla kyrkan tjänstgjorde även som Drakenbergska familjens gravkor. I slutet av 1700-talet gjorde lagman Rogberg i sockenstämmobeslut av 1648 upplystes att en Erik Drakenberg, ägare av Källeberg och Hällered, låtit uppmura denna byggnad i avsikt att nyttja den till en grav. Ägaren tillåt att övre rummet nyttjades till sakristia mot villkor att sockenmännen i Sandhult åtog sig att hålla den allt framgent vid makt, vilket lovades. Men förre kommunalmannen A. O Johansson i Noltorp Sandared förmodar i sin bok ”Sandhult” att detta löfte glömts, ty ett 50-tal år därefter revs sakristian. Vid detta tillfälle fann man under kyrkan den Kjerrulfska familjegraven en värja samt två likkistplåtar som överlämnats till Borås museum.

I början av 1800-talet var de gamla kyrkorna i såväl Sandhult och Hedared bristfälliga och det talas om att bygga en ny gemensam kyrka. I Hedared hölls endast gudstjänster per år och hedaredsborna hade stolsrum i Sandhults kyrka. Så beslöt man bygga gemensamt och efterhand slog man samman Sandhults kyrkokassa och Hedareds Capellkassa. Men skuldsättningen var betydande när den nya kyrkan i Sandhult vad färdig år 1842 och socknen sökte och fick rättighet att samla in medel genom stambok över hela riket och en kollekt i alla rikets kyrkor.

Foto Glenn Murberg 20140515

På väggen i sakristian hänger en gammal vapensköld från sätesgården Hällered. Den har troligen tillhört överstelöjtnant Kjerrulf von Wolffen som ägde säteriet på 1700-talet. Det var denne som 1783 fick privilegier för Wolfunford manufakturverk, för länge sedan nedlagt. I tvärgången i långskeppet står en så kallad brudbänk, förmodligen den ursprungliga.  Det är få kyrkor i Sjuhäradsbygden som nu har kvar detta förr så vanliga inventarium. Den här brudbänken eller brudstolen hade svängbart ryggstöd. Vid kyrkvigsel i vissa bygder lär det förr varit vanligt att brudparet före vigseln suttit vända åt ett håll och efter vigseln åt motsatt håll. Det sägs att kyrkans golvur är tillverkad vid Polhems urfabrik vid Stjärnsund på 1700-talet. Man lägger även märke till en ljuskrona närmast läktaren, som skänktes till kyrkan 1698. Den renoverades i samband med den restaureringen av kyrkan 1952.

Man lägger även märke till en ljuskrona närmast läktaren, som skänktes till kyrkan 1698. Den renoverades i samband med den omfattande restaureringen av kyrkan 1952. Sandhults kyrka har under åren fått många gåvor såväl från organisationer som enskilda. Bland annat från Kyrkobröderna, Fonden för kyrkans prydande, Sandhults kyrkliga ungdomskrets, Ebbareds sykrets och Sandhults CKF-avdelning som 1957 skänkte kyrkan en brudkrona. Genom enskilda givare har kyrkan tillförts 6 st. silverljusstakar 1975, komponerande och smidda av silversmeden Tore Kullander i Borås, som även tillverkat de två silvervaserna. 1974 tillkom en ny orgel utförd av orgelbyggare Nils Hammarberg Göteborg.