Blogg

Borås brandstation invigs

På nyårsdagen 1899 detta år en söndag, redan klockan nio på förmiddagen invigde borgmästare J.F. Broberg Borås nya brandstation, ritad av lektor Valfrid Carlsson på Tekniska elementarskolan och byggd av firma Broberg och Björkqvist. Den låg vid Strandgatan (nuvarande Västerbrogatan) mittemot Viskaholms fabrik (senare Wäfveribolaget) på andra sidan Viskan. Frågan om en ny brandstation och ett fast, kasernerat manskap hade ställts i flera år och av ett par utredningar, innan stadsfullmäktige i januari I 898 fattade beslut i saken. Nyårsdagen 1899 var det så dags för invigning även om en del smärre arbeten återstod att utföra. Den ägde rum vid en enkel ceremoni i den nya brandstationens gymnastiksal. Där talade J.E Broberg i egenskap av brandstyrelsens ordförande. Han yttrade bland annat att den gamla frivilliga brandkåren visserligen på ett tillfredsställande sätt skött sina uppgifter men att nya tider ställde nya krav. Han slutade med att överlämna den nya stationen till brandkårens befäl och manskap.

I bottenvåningen fanns stora sprutsalen med två ångsprutor jämte den stora sprutan nummer 6, som nu byggts om och gjorts tidsenlig. Där fanns vidare en räddningsstege på hjul av tyskt märke och en materielkärra på velocipedhjul tillverkad i Eskilstuna. På bottenvåningen låg också stallet, där det invigningsdagen stod tre kraftiga hästar, som anlänt så sent som på nyårsafton. En trappa upp rymdes stora gymnastiksalen och brandchefen Branzells expedition jämte bostad om tre rum och kök. Två trappor upp hade det fasta anställda manskapet logement. Där bodde också kusk och maskinist. Ytterligare en trappa högre upp fanns rum för en hästskötare och logement för extrapersonal. Märkligast var tyckte Borås Tidnings utsände, det hål i golvet som fanns på alla våningsplan. Det hade en stång i mitten, som löpte från översta etaget ner till bottenvåningen. Via den skulle manskapet vid utryckning ”fira ned sig” till stora sprutsalen, förklarades det Från den 11 januari 1899 ingick i Borås ”fasta, kasernerade brandkår” en brandchef, en maskinist, fem brandsoldater och en hästskötare. Därutöver kunde vid behov extrapersonal av olika slag inkallas. I Borås Tidning avslutades artikeln om den nya brandstationens invigning som följer: ”Det återstår nu blott att önska, att brandkår och redskap så sällan som möjligt må behöfvas tagas i anspråk i och för utöfvande af den verksamhet, för hvars skull det hela egentligen kommit till.”