Blogg

Allégatan ca 1930

En bild troligen på 1930-talet, Hötorget till höger och när man ser denna bild så ser Allégatan så bred ut men två körfält och ett gångstråk i mitten omgivet av den stora allén. De stora träden gör att Allégatan gör skäl för sitt namn och dessa träd planterades efter 1827-års stadsbrand. Allégatan börjar vid Järnvägsgatan, där kvarter Balder, Bele och Brage.  Sannolikt var inte alla tomter inom de nio kvarteren bebyggda under 1800-talets första hälft. Borås var vid mitten av 1800-talet ännu en relativt liten stad som dessutom hade härjats hårt av stadsbränder år 1621, 1727, 1822 och 1827 och återuppbyggnadsarbetet var kostsamt och tungt. Områdets läge i utkanten av staden inverkade naturligtvis också på hur tät bebyggelsen ännu var obebyggda och de används bland annat som trädgårdar till befintliga bostadshus. Troligtvis hade flera av dem inte varit bebyggda ens före stadsbränderna.

Hötorget är vackert och väldefinierad och ett av de två medvetet planerade torgen i Borås centrum. Det skapades som en konsekvens av de två senaste och förhoppningsvis sista stora stadsbränderna i Borås. De inträffade med på dagen fem års mellanrum den 27 maj år 1822 och exakt samma datum är 1827. Nya torgbildningar hade varit aktuella i Borås redan 100 år tidigare efter branden 1727, samt alltså även 1822-års brand, men idéerna hade aldrig genomförts. När Borås skulle byggas upp igen efter 1827-års brand insåg stadens styrande att radikala åtgärder måste vidtas för att förhindra framtida brandkatastrofer. Man skapade därför en till stora delar förändrad stadsplan och därmed organiserades det förebyggande brandskyddet för första gången på riktigt allvar i staden.

En ny gatu- tomtreglering för Borås beslutades på en allmän rådstuga redan den 1 juli 1827 och fastställdes senare av Kunglig Maj:t den 14 november 1827. Den nya stadsplanen innebar att gatorna i staden breddades ytterligare och nya öppna platser skapades. En av dessa platser var Hötorget som med andra ord snart existerat i två hundra år. Storleken på torget motsvaras ungefär av ett normalt kvarter i den gamla trästadens rutnätsmönster som nu lämnats obebyggd. Den nya regleringsplanen får år 1827 upprättades av lantmätare I A Frumiere. Först på 1850-talet anses staden ha varit återuppbyggd efter det rutnätsmönster som skapades.